Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Đơn xin việc giáo viên


                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                            Buôn ma thuột, ngày      tháng       năm 2009

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN LÀM GIÁO VIÊN

         Kính gửi : Hội đồng xét tuyển viên chức ngạch giáo viên phổ thông
                                                   năm 2009 tỉnh Đăk Lăk
Tôi tên là : ...................................................................................................................
Sinh ngày :............................... tháng ......................năm............................................ Quê quán: xã...............................Huyện .................................Tỉnh............................
Trú quán : xã...............................Huyện .................................Tỉnh............................           
Tốt nghiệp trường : .................................................... Năm tốt nghiệp:.....................
Được đào tạo làm giáo viên :..........................................Môn :……………………..
Đăng ký xét tuyển làm giáo viên môn :……….................bậc:……....…
Tôi xin chấp hành sự phân công, bố trí công tác giảng dạy của tổ chức . Tuy nhiên, để tham khảo cho việc phân công, tôi có nguyện vọng công tác tại đơn vị : …………………….................................................. ……………………………….
( Ghi rõ tại 01 trường trung học phổ thông , hoặc tại Trung tâm giáo dục thường xuyên , hoặc trường PTDT nội trú nào trực thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo Đăk Lăk ).
         1) Về kết quả học tập của tôi :
               a) Tốt nghiệp đạt loại : ...................................................................................
               b) Điểm trung bình toàn khoá học : ..............................................................
         2) Diện ưu tiên của tôi là : ( ghi rõ thuộc diện ưu tiên gì) :
               a) Tuyển thẳng là : .........................................................................................
               b) Ưu tiên 30 điểm là: ....................................................................................
               c) Ưu tiên 20 điểm là : ...................................................................................
              d) Ưu tiên 10 điểm là : ...................................................................................
         3) Điểm xét tuyển của tôi là :
               * Điểm trung bình toàn khoá học :
               * Điểm ưu tiên :                                                                       
              
               * Tổng cộng :                                                                
Tôi xin cam kết về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Khi trúng tuyển tôi có trách nhiệm mang bản chính đến đơn vị, trường học  nơi công tác để đối chiếu.
Những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có điều gì gian dối trong kê khai xét tuyển tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                        Người làm đơn
                                                                                                  ( Ký, ghi rõ họ và tên )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét